48 506 206 092

[email protected]


System opieki zdrowotnej w Polsce wymusza na podmiotach świadczących usługi lecznicze zawieranie umów z Funduszem. Podmiot ten jest monopolistą w zakresie wydatkowania środków publicznych na cele lecznicze. Umowy łączące świadczeniodawców z NFZ mają charakter cywilnoprawny, lecz sama instytucja działa na zasadach, które nie mają porównania do żadnego innego podmiotu prawa publicznego.

Nie jest tajemnicą, iż relacje świadczeniodawców z Funduszem nacechowane są stosunkiem podległości i zależności od dobrej woli pracowników tego podmiotu. Wielu świadczeniodawców nie wie, że przysługują im prawa i nie są skazani tylko wyłącznie na dobrą wolę swojego beneficjenta.

Jako przykład wskazać należy, że w toku postępowania kontrolnego podmiotowi kontrolowanemu przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu pokontrolnego, w dalszej kolejności podmiot na podstawie wystąpienia pokontrolnego jest uprawniony do wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, a następnie zażalenia na czynności dyrektora Oddziału Wojewódzkiego. Na tym droga odwoławcza również nie musi się kończyć, ponieważ od podjętego rozstrzygnięcia, w niektórych przypadkach przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Istnieje również zakres kontroli przeprowadzanej przez Fundusz, który notorycznie jest przekraczany przez tą instytucję. Organizacja ta nie ma prawa np. do przeglądania faktur czy ksiąg rachunkowych. Fundusz nie może również przeprowadzać kontroli przez okres dłuższy niż 12 dni w ciągu całego roku w stosunku do najmniejszych podmiotów.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od momentu jej uchwalenia była zmieniania 110 razy. Do aktu tego wydano ponad 1200 rozporządzeń. Tylko w tym roku Prezes NFZ wydał ponad 100 zarządzeń. Z kolei ustawa o działalności leczniczej nowelizowana była od 2011 r. 21 razy – w ramach tej ustawy wydano 3520 aktów wykonawczych. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zmieniana była 62 razy, minister zdrowia wydał do niej „zaledwie” 150 rozporządzeń.

Większość z tych aktów ma zastosowanie do prowadzonej przez Ciebie Lekarzu działalności.

Przykładów tego typu można mnożyć. Istotą niniejszego opisu jest wskazanie jedynie Lekarzu, że masz prawa i powinieneś z nich korzystać. Fundusz jest nietypowym połączeniem korporacji i administracji państwowej, który z tych podmiotów czerpie najgorsze atrybuty. Koncyliacyjne i spolegliwe nastawienie stawia podmioty lecznicze w jeszcze bardziej podporządkowanej roli. To właśnie Lekarze codziennie spotykają się z pacjentami, ratują im zdrowie i życie, a także ponoszą ciężar fizyczny  i emocjonalny wynikający z prowadzonej działalności. Nie jest żadnym nadużyciem stwierdzenie, że to właśnie Fundusz jest beneficjentem pracy Lekarza i zamiast stanowić wsparcie i pomoc dla świadczeniodawców, często tylko wyzyskuje ich pracę i utrudnia prowadzenie działalności.

Na rynku usług medycznych istnieje potrzeba prawnej reprezentacji podmiotów medycznych w kontaktach z Funduszem. Ważne jest nie tylko operowanie językiem prawniczym i przytaczanie argumentów „zrozumiałych” dla Funduszu. Równie istotne jest stworzenie grupy podmiotów, która będzie mogła w jakimś stopniu kreować stosunki z monopolistą lub przynajmniej stanowić godnego partnera do merytorycznej rozmowy o formie świadczonych usług.

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom bliskim każdemu Lekarzowi, który świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ moja kancelaria świadczy usługi reprezentacji podmiotów leczniczych w kontaktach z Funduszem. W zakres usług wchodzi pomoc prawna we wszelkich czynnościach jakie świadczeniodawca ma z Funduszem. Dotyczy to m.in. o kwestii związanych z kontraktowaniem, cesjonowaniem umów, skarżeniem rozstrzygnięć Funduszu, ustosunkowywaniem się na skargi świadczeniobiorców, itd. Zakresem usługi objęta jest również bieżące doradztwo prawne. Innymi słowy, jeżeli mają państwo jakieś wątpliwości albo pytania, będę zawsze gotowy, aby udzielić państwu wszelkich odpowiedzi.

Usługi przedstawione powyżej świadczone są zarówno w ramach jednorazowej pomocy prawnej jak i w ramach zryczałtowanej opłaty w ramach abonamentu za usługi prawne. Szczegóły świadczonej usługi zawarte są w przykładowej umowie do pobrania na niniejszej stronie.