48 506 206 092

[email protected]


Działalność lecznicza bardzo często w specyficznych formie prowadzonej działalności gospodarczej. Normą obecnie jest, że świadczeniodawca jest spółką prawa handlowego. Struktura takiego podmiotu jest często wieloszczeblowa, co ma swoje prawne konsekwencje.

Zasadą jest, że tego typu podmioty wymagają profesjonalnej obsługi prawnej. Każda zmiana w organach, strukturze organizacyjnej, a czasem nawet umowie spółki wymaga wpisu do właściwego rejestru. Utworzenie spółki prawa handlowego zazwyczaj wiąże się z perspektywą rozwoju. Naturalnymi procesami w takich podmiotach są przekształcenia – przejęcia, fuzje, podziały. Tego typu zmiany niemal zawsze wymagają zmian w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą.

Normalną praktyką w ramach podmiotów profesjonalnie świadczących usługi medyczne są również cesje umów zawartych z Funduszem, zlecanie podwykonawstwa w ramach istniejących umów, czy też zawiązywanie konsorcjów podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie kontraktu.

Wydawałoby się, że jest to zakres normalnych usług prawnych podpadający pod szeroką kategorią prawa korporacyjnego i gospodarczego. Niestety działalność tego typu ma swoją specyfikę i np. do cesji umowy wymagana jest zgoda dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. Każda nowa jednostka organizacyjna wymaga aktualizacji w RPPDL. Podmioty prowadzące działalność leczniczą są nadto zobowiązane do tworzenia szczegółowych regulaminów organizacyjnych.

Odstępstwa od podstawowej obsługi profesjonalnych przedsiębiorców w przypadku podmiotów leczniczych są zatem znaczne. Dodać należy do tego, iż podmioty takiego rodzaju niezwykle często narażone są na różnego rodzaju kontrole, czy powództwa, niezwiązane wprost z działalnością leczniczą.

W takich okolicznościach zupełnie normalne jest poszukiwanie profesjonalnej obsługi prawnej w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa. Oferowana usługa obejmuje wszelkie czynności związane z prowadzeniem działalności profesjonalnego podmiotu, to jest reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, rejestrowych, sporządzanie regulaminów, umów, oświadczeń, w tym także porady prawne, dotyczące bieżącej działalności.

Szczegółowy zakres usługi zawarty został w przykładowej umowie zamieszczonej na niniejszej stronie.